California rent relief settlement

Câu Hỏi Thường Gặp: Thỏa Thuận Dàn Xếp Miễn Giảm Tiền Thuê Nhà COVID-19

Vào ngày 30 tháng Năm năm 2023, các tổ chức bảo vệ người thuê nhà đã đạt thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện lớn chống lại Bang California về các vấn đề thực hiện công bằng và đúng pháp luật trong khâu quản trị của “Chương Trình Miễn Giảm Tiền Thuê Nhà COVID-19 của Bang”, còn có tên gọi khác là “Chương Trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp” (Emergency Rental Assistance Program (ERAP)) hoặc “Housing is Key” (Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu), dẫn đến hậu quả là hàng nghìn người thuê nhà đủ điều kiện bị từ chối hỗ trợ. Kết quả là Bộ Phát Triển Nhà Ở Và Cộng Đồng California (California Department of Housing & Community Development (HCD)) đã đồng ý thực hiện nhiều biện pháp cải cách quan trọng đối với các quy trình xoay quanh các trường hợp bị từ chối và kháng cáo trong chương trình.

Tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp này sẽ cung cấp thông tin giới thiệu tổng quan về thỏa thuận dàn xếp của vụ kiện và ý nghĩa của thỏa thuận này đối với người thuê nhà. Để biết thêm thông tin về vụ kiện và bản sao hoàn chỉnh của thỏa thuận dàn xếp, vui lòng truy cập: www.carentrelief.org. Vụ kiện này do Trung Tâm Luật Pháp Và Nghèo Khó Miền Tây (Western Center on Law & Poverty) và Quỹ Trợ Giúp Pháp Lý Los Angeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles) khởi kiện thay mặt cho Liên Minh Hành Động Trao Quyền Cộng Đồng Người California (Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action)), tổ chức Hành Động Chiến Lược Vì Nền Kinh Tế Công Bằng (Strategic Actions for a Just Economy (SAJE)) và viện PolicyLink.

Nếu có thắc mắc về trạng thái của đơn đăng ký, người thuê nhà hãy liên hệ tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122 của Bang. Để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình trên cổng đăng ký của chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu, người thuê nhà có thể truy cập địa chỉ: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.

Để liên hệ tổ chức cộng đồng có thể hỗ trợ đăng ký, người thuê nhà hãy gọi cho Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương theo số (833) 687-0967

Đối tượng chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận dàn xếp này bao gồm những người đăng ký tham gia chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu vào hoặc trước ngày 31 tháng Năm năm 2022 và những người có đơn đăng ký vẫn đang chờ xử lý hoặc đã bị từ chối vào hoặc sau ngày 7 tháng Sáu năm 2022. Thỏa thuận dàn xếp này cũng có thể giúp một số người thuê nhà đã bị từ chối trước ngày 7 tháng Sáu năm 2022 hoặc thuộc các trường hợp có trạng thái đơn đăng ký khác theo mô tả chi tiết trong tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp này. 

Thỏa thuận dàn xếp này áp dụng cho chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu của Bang California. Thỏa thuận này không áp dụng cho bất kỳ chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà địa phương nào khác do thành phố hay quận thực hiện. Thỏa thuận dàn xếp này cũng không mở lại chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu cho các trường hợp đăng ký mới.

Người thuê nhà có thể kiểm tra trạng thái của mình trên cổng đăng ký Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu ở đây: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant

HCD sẽ tiếp tục xử lý các đơn đăng ký và đơn kháng cáo chưa giải quyết xong. Người thuê nhà sẽ sớm nhận được thư từ thông tin mới từ Bang, bất kể là quyết định phê duyệt hay từ chối.

Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, Bang đã sửa đổi mẫu thông báo từ chối để thông báo này cung cấp thông tin cụ thể hơn cho người thuê nhà về lý do chính xác vì sao bị từ chối. Các trường hợp người thuê nhà sẽ nhận được thông báo từ chối mới là: 

 • Người thuê nhà đã nhận được thông báo từ chối vào hoặc sau ngày 7 tháng Sáu năm 2022;
 • Người thuê nhà chừa từng nhận được thông báo từ chối;
 • Người thuê nhà đã nộp đơn kháng cáo nhưng chưa nhận được quyết định về đơn kháng cáo của mình, tính đến ngày 30 tháng Năm năm 2023.

Thông báo từ chối mới sẽ khởi động lại kỳ hạn 30 ngày để nộp đơn kháng cáo. Mẫu thông báo từ chối mới cũng sẽ cung cấp thông tin về cách liên hệ tổ chức có thể giúp người thuê nhà kháng cáo. 

Những người thuê nhà không biết chắc thông tin về ngày bị từ chối của mình có thể gọi đến tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122 để hỏi xem ngày bị từ chối của mình là ngày nào.

Từ nay, tất cả các thông báo từ chối mới sẽ có thêm thông tin về lý do cụ thể vì sao bị từ chối để người thuê nhà có thể giải quyết các vấn đề đã xác định và chuẩn bị đơn kháng cáo hữu hiệu để phản đối quyết định. Thông báo sẽ được viết bằng tiếng Anh và bằng bất kỳ ngôn ngữ nào người thuê nhà yêu cầu. Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, Bang phải tải toàn bộ các thông báo từ chối lên cổng đăng ký của chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu để các đơn này sẵn sàng truy cập.

Nếu quyết định từ chối căn cứ trên lập luận do chủ nhà của người thuê nhà cung cấp thì người thuê nhà có quyền yêu cầu chứng từ hoặc thông tin do chủ nhà cung cấp. Sau đó, người thuê nhà sẽ có thêm 30 ngày để nộp đơn kháng cáo của mình. Nếu HCD không được quyền cung cấp chứng từ cho người thuê nhà thì chứng từ này sẽ bị bỏ qua trong quá trình kháng cáo của người thuê nhà.

Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, HCD không còn có thể gửi thông báo từ chối chỉ bằng thư điện tử (email). Mọi thông báo từ chối mới sẽ được tải lên cổng đăng ký của chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu, gửi bằng email đến người thuê nhà và mọi tổ chức bảo vệ là bên thứ ba được liệt kê trong đơn đăng ký của họ và gửi bằng thư đến địa chỉ của người thuê nhà được liệt kê trong đơn đăng ký.

Chúng tôi dự kiến các thông báo từ chối mới sẽ được gửi theo đợt trong vài tháng tới.

Thỏa thuận dàn xếp này mở rộng khả năng tiếp cận quy trình kháng cáo. Từ nay, người thuê nhà sẽ có thể kháng cáo bằng cách gọi đến tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122, gửi email đến địa chỉ Appeal@ca-rentrelief.com hoặc liên hệ trực tiếp quản lý trường hợp của mình. HCD cũng sẽ đăng liên kết đến cổng kháng cáo lên cổng đăng ký. HCD cũng sẽ tìm cách thức thay thế để người thuê nhà có thể truy cập cổng kháng cáo của mình nếu họ không còn truy cập được địa chỉ email mà ban đầu họ đã sử dụng cho đơn đăng ký.

Với mẫu thông báo từ chối được cải thiện nêu rõ lý do cụ thể vì sao bị từ chối, người thuê nhà sẽ có thể giải quyết chính xác vấn đề trong đơn kháng cáo. Cũng như trước đây, người thuê nhà có 30 ngày sau khi nhận được thông báo từ chối để nộp đơn kháng cáo, nếu không, quyết định từ chối sẽ được tính là quyết định cuối cùng.

Trong quá trình thực hiện vụ kiện này, chúng tôi biết được rằng việc HCD chỉ phê duyệt cho người thuê nhà một phần khoản hỗ trợ họ đăng ký mà không cung cấp lời giải thích cho người thuê nhà (được gọi là “thanh toán bán phần”) không phải là chuyện hiếm. Giờ đây, thỏa thuận dàn xếp này sẽ buộc HCD phải gửi các khoản thanh toán bán phần này đến người đăng ký được phê duyệt trong vòng 30 ngày tính từ ngày 30 tháng Năm năm 2023. 

Về sau, nếu có trường hợp người thuê nhà được cấp chỉ một phần khoản hỗ trợ tiền thuê nhà họ đăng ký thì HCD sẽ gửi cho họ thông báo giải thích lý do vì sao họ bị từ chối khoản đầy đủ. Bên cạnh đó, HCD sẽ tự động mở đơn kháng cáo thay mặt cho người thuê nhà. Người thuê nhà sẽ có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin và chứng từ mà HCD đã sử dụng để đưa ra quyết định và nộp bằng chứng mới để hỗ trợ kháng cáo. Người thuê nhà phải chú ý theo dõi các thông báo “thanh toán bán phần” này và trả lời ngay nếu muốn phản đối quyết định.

Có một số trường hợp người thuê nhà đã nhận được hỗ khoản trợ tiền thuê nhà về sau lại bị gửi thông báo “lấy lại nhà trước thời hạn” cho biết họ phải trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền họ đã nhận được. Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, HCD phải cung cấp cho các người thuê nhà này thông báo mới giải thích lý do vì sao HCD muốn họ trả lại số tiền và cho người thuê nhà quyền kháng cáo. Sau khi nhận được thông báo mới, người thuê nhà sẽ có 30 ngày để kháng cáo yêu cầu lấy lại nhà trước thời hạn. Nếu đơn kháng cáo được phê duyệt, HCD sẽ hủy thông báo lấy lại nhà trước thời hạn còn người thuê nhà sẽ được giữ lại khoản ngân quỹ này.

Nếu HCD kết luận rằng, trong quá trình kháng cáo, thông báo lấy lại nhà trước thời hạn là không đúng nhưng đơn đăng ký vẫn gặp vấn đề thì HCD sẽ thông báo cho người thuê nhà biết về vấn đề cụ thể và cho họ 45 ngày để cập nhật đơn đăng ký của mình.

Nếu đơn kháng cáo bị từ chối thì HCD sẽ gửi thông báo khác cung cấp các tùy chọn trả lại khoản ngân quỹ, ví dụ như bằng kế hoạch thanh toán. HCD đồng ý rằng họ sẽ không bán khoản nợ này cho bên thu nợ và sẽ cho phép người thuê nhà có thu nhập thấp tối thiểu 3 năm để trả nợ. 

Nếu một người thuê nhà nộp nhiều đơn đăng ký thì HCD có thể đã đánh dấu một trong số các đơn đó là “trùng lặp” trên cổng đăng ký mà không thông báo cho người thuê nhà. Giờ đây, thỏa thuận dàn xếp này bắt buộc phải cung cấp thêm thông báo cho các đơn đăng ký được xem là trùng lặp. 

Đối với mọi trường hợp người thuê nhà bị từ chối, thông báo từ chối sẽ bao gồm một mục xác định xem có bất kỳ đơn đăng ký nào không được xử lý vì bị xem là trùng lặp hay không. HCD cũng phải gửi thông báo bằng email và đăng lên cổng đăng ký thông tin cho biết đơn đăng ký đã bị đánh dấu là trùng lặp. Các thông báo này sẽ thông báo để người thuê nhà biết mà thực hiện hành động nếu họ tin rằng đơn đăng ký đã bị đánh dấu là trùng lặp do lỗi.

HCD sẽ cho phép người thuê nhà có đơn đăng ký bị trùng lặp gọi đến tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122 và nói chuyện với nhân viên được đào tạo để giúp bảo đảm chắc chắn rằng các đơn đăng ký trùng lặp của họ được kết hợp lại thành một đơn.

Ngoại trừ các trường hợp được nêu chi tiết trong tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp này, thỏa thuận dàn xếp không mở lại các quyết định từ chối cho hầu hết các trường hợp người thuê nhà đã bị từ chối hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 7 tháng Sáu năm 2022. 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, Bang đã đồng ý xem xét các đơn đăng ký bị từ chối trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Ba năm 2022 đến ngày 31 tháng Năm năm 2022 vì lý do “không phản hồi”.

Các trường hợp người thuê nhà bị từ chối trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Ba năm 2022 đến ngày 31 tháng Năm năm 2022 vì lý do “không phản hồi” có thể liên hệ tổ chức cộng đồng Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương theo số (833) 687-0967. Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, các tổ chức này có quyền yêu cầu HCD mở lại các trường hợp của các người thuê nhà này, yêu cầu cung cấp thêm thông tin về quyết định từ chối và làm việc với chương trình để bổ sung bằng chứng mới để cố gắng giúp cho người thuê nhà được phê duyệt.

HCD sẽ tự động xem xét các đơn đăng ký này để xác định xem có bất kỳ trường hợp nào bị từ chối không chính đáng hay không. Nếu họ phát hiện đơn đăng ký đúng là bị từ chối do sai sót, và người đăng ký đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà thì HCD sẽ cấp khoản thanh toán.

Nếu HCD không xác định được đơn đăng ký đúng là bị từ chối hay phê duyệt hay không thì họ phải tự động mở đơn kháng cáo. Họ cũng sẽ gửi thông báo giải thích rõ ràng rằng đơn kháng cáo đã được mở, rằng người đăng ký có thể cung cấp thêm thông tin và/hoặc chứng từ để hỗ trợ đơn kháng cáo và họ có thể gọi tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122 để nhận thêm thông tin về đơn đăng ký. Cán bộ quản lý trường hợp phải liên hệ trực tiếp người đăng ký để yêu cầu thêm thông tin.  

Thỏa thuận dàn xếp này bắt buộc cổng đăng ký và kháng cáo phải được dịch đồng thời tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu phải có nhân viên biết sáu ngôn ngữ được nói phổ biến nhất ở California. HCD phải thông báo cho người đăng ký biết rằng các dịch vụ ngôn ngữ có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ. Tất cả các thư HCD gửi phải bao gồm một thông báo cho người thuê nhà biết rằng các dịch vụ ngôn ngữ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.Thông báo từ chối sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mà người thuê nhà đã yêu cầu làm ngôn ngữ chính của mình. 

Người thuê nhà có thể gọi tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122. Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, thời gian chờ tổng đài dành cho người thuê nhà không được dài hơn đáng kể thời gian dành cho chủ nhà. Từ nay, người đăng ký được phép bổ sung và thay đổi thông tin liên hệ qua điện thoại, kể cả việc bổ sung đại diện bên thứ ba mới. Người thuê nhà cũng có quyền gọi để tìm hiểu về ngày mà thông báo từ chối ban đầu của họ được cấp phát.

Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương (Local Partner Network) là mạng lưới các tổ chức cộng đồng có khả năng hỗ trợ khắc phục các vấn đề với đơn đăng ký và đơn kháng cáo. Trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp này, HCD sẽ tài trợ hoàn toàn chương trình này để người đăng ký bị từ chối hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ được tiếp cận sự trợ giúp từ bên ngoài để hoàn thành đơn kháng cáo của mình và thực hiện các bước trên hệ thống trực tuyến. 

Nếu bạn cần trợ giúp với đơn đăng ký của mình hoặc cần trợ giúp phản đối quyết định từ chối thì hãy gọi đến Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương theo số (833) 687-0967 để được kết nối với tổ chức địa phương, nhóm người thuê nhà hoặc nhà cung cấp dịch vụ pháp lý có thể trợ giúp.

Nếu người thuê nhà đã nhận được thông báo không thanh toán nợ tiền thuê nhà và/hoặc đã được phát lệnh trục xuất (chiếm giữ trái pháp luật), họ có thể tìm thông tin về các dịch vụ pháp lý trong khu vực của mình tại địa chỉ https://www.lawhelpca.org/issues/housing

Đoàn luật sư khởi kiện vụ kiện này sẽ kiểm tra với HCD để bảo đảm các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp được thực hiện đúng. Nếu HCD không tuân thủ thỏa thuận dàn xếp, đoàn luật sư sẽ cố gắng phối hợp với HCD để tìm giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Nếu việc này không đem lại kết quả, đoàn luật sư có quyền yêu cầu Tòa Án yêu cầu HCD tuân thủ.

HCD sẽ cung cấp công khai thông tin mới hàng tháng về chương trình trên trang web của mình, bao gồm các thông tin sau: 

 • Số lượng đơn đăng ký chưa có quyết định và trạng thái của các đơn này;
 • Số lượng trường hợp bị từ chối, phân chia theo mã bưu chính (Zip code) , chủng tộc và dân tộc;
 • Số lượng đơn kháng cáo vẫn đang chờ xử lý;
 • Số lượng đơn kháng cáo bị từ chối hoặc được phê duyệt.

Back to Top

Tenants’ Rights Advocates Reach Landmark Settlement on Behalf of Californians Struggling With Pandemic Rent Debt

The agreement requires the California Department of Housing & Community Development to give pending and denied applicants a fair chance to receive Covid-19 rental assistance

LOS ANGELES, May 31, 2023 —A landmark settlement has been reached in a case brought by tenants’ rights advocates alleging that the California Department of Housing & Community Development (HCD) unconstitutionally operated the state’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program (ERAP or Housing is Key), which has led to qualified applicants missing out on the assistance they were promised after the pandemic destroyed many Californians’ livelihoods. More than 100,000 households are still waiting for a decision on their applications—and many of them are being served with eviction notices and being harassed by their landlords for rent they still owe. The settlement agreement will offer a renewed chance for applicants who remain in limbo to receive Covid-19 rental assistance, which remains essential to supporting and stabilizing families as the housing and homelessness crisis worsens in California.

California’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program was created to provide direct assistance to low-income families struggling to pay rent during the pandemic. The Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), and PolicyLink—represented by Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, the Legal Aid Foundation of Los Angeles, and Covington & Burling LLP—sued HCD in June 2022 for several systemic failures in the program, including a confusing application process that led eligible tenants to be wrongfully denied assistance.

“The rental assistance program was intended to provide housing stability for low-income tenant families who were impacted by Covid-19, but delays and dysfunction left far too many eligible families facing eviction because they could not access this critical assistance,” said Madeline Howard, Senior Attorney at Western Center on Law & Poverty. “We are hopeful that this settlement will create an opportunity for these tenants to finally receive the help they need.”

“This settlement will mitigate some of the worst long-tail impacts of the Covid-19 pandemic on our local communities, and Covington is very proud to partner with our co-counsel and clients in this important work,” said Neema Sahni, Partner at Covington & Burling LLP.

California identified more than $6 billion in rental assistance from the state and federal government for the Housing is Key program, which came at a critical time and should have made a profound difference for the hundreds of thousands of families impacted by the economic fallout of the pandemic. More than half a million households applied to the program. Thus far, HCD has denied nearly 30 percent of applicants, according to an analysis of program data conducted by the National Equity Atlas (a research partnership between PolicyLink and the USC Dornsife Equity Research Institute). The vast majority of those denied (93 percent) have incomes below 80 percent of the area median income—the income threshold to be eligible for the program. Tenants did not receive any meaningful explanation of why they were being denied the help they needed to avoid eviction, and many had difficulty accessing the appeal process.

“We filed this case because we started to see a sharp rise in denials for tenants we knew were eligible, including clients of legal aid organizations across the state, who were relying on rental assistance to stay housed and off the streets,” said Faizah Malik, Senior Supervising Attorney at Public Counsel. “With the settlement of the case, many thousands of families will have another chance to receive the aid that they were promised.”

As part of the settlement, HCD has agreed to take several steps to improve its process for the remaining ERAP applications, including:

 • Providing tenants who are going to be denied all or part of the assistance they requested with a detailed explanation of the reason for denial, so they can address issues with the application and have a fair opportunity to appeal;
 • Ensuring that tenants subject to “recapture” of rental assistance funds have a fair opportunity to challenge the state’s decision;
 • Providing better access to the appeal process; 
 • Expanding funding to the Local Partner Network, which will assist tenants with navigating their pending applications and appeals;
 • Conducting an audit of prior denials to correct wrongful denials of assistance;
 • Improving language access and reasonable accommodation procedures; and
 • Providing greater transparency about who is receiving rental assistance and who is not, with data about the race, ethnicity, and zip code of people denied assistance.

Tenants who have been waiting for a decision on their applications will receive an update in the coming months and should regularly check their email, application portal, and postal mail for notifications. Tenants who have been evicted or moved since they applied for rental assistance should contact the Housing is Key program to update their contact information and ensure they receive any important notices. Those who receive a denial will have 30 days to file an appeal.

“SAJE has assisted hundreds of tenants on their rent relief applications, and many of the most vulnerable tenants are still in the waiting pool, confused and scared,” said Cynthia Strathmann, Executive Director of SAJE. “We hope that tenants now will finally get the information they need to get their applications approved so they can pay off their pandemic rent debt, a major source of continued stress and harassment.”

“This case brought us in contact with so many families who were evicted or facing eviction because of the Covid-19 pandemic,” said Jonathan Jager, LAFLA attorney. “We encourage any renters who are still waiting for an ERAP decision to not give up hope. Keep your contact information up to date with Housing is Key and reach out to the Local Partner Network if you have questions about any communications you receive from the program.”

Rent debt across California remains at crisis levels: an estimated 688,000 households across the state remain behind on rent, according to the National Equity Atlas. Altogether, they owe nearly $2.6 billion in total rent debt, with the average rent debt per household hovering around $3,700. The vast majority of these renters are low-income people of color who have suffered job and income losses due to the pandemic. This persistent and mounting debt further illustrates the importance of this settlement to keeping families in their homes and curbing the surge of evictions that have followed the end of pandemic eviction moratoriums.

“I lost everything I had because of issues with the rent relief program. Right before the pandemic, I put my life’s savings into opening a restaurant. I was then forced to close down, and as a result lost my income, my business, and my entire savings trying to hold on to what I had. I applied for rent relief and at first was denied without explanation. Then I appealed, got approved, but have now been waiting for nearly 2 years for the money to come through. I tried calling the program for help dozens of times but got no help. A year into waiting for the funding, my landlord pressured me to move out, and I became homeless. Thousands of lives have been destroyed because of the failure to get the money out to families that they are due. I am hopeful that this settlement will finally bring us closer to some relief,” said Blake Phillips, former resident of Los Angeles.

“In creating the Covid-19 rent relief program, the state promised to cover 100 percent of pandemic rent debt for tenants in California. We brought this case to ensure that the state lived up to that promise so hundreds of thousands of Californians could survive the pandemic,” said Jefferson McGee, State Board Chair of the Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE). “Housing is health and housing is a human right and we will keep fighting to make that a reality for our members.” 

###

For media inquiries, email Alex Comisar here.

Back to Top

Are you interested in learning more about the ACCE v. HCD lawsuit?