California rent relief settlement

FAQ: Kasunduan sa Pagbabayad ng Upa sa Panahon ng COVID-19 (COVID-19 Rent Relief Settlement)

Noong Mayo 30, 2023, naisaayos ng mga tagapagtaguyod ng tenant ang isang malaking kaso laban sa Estado ng California tungkol sa mga isyu sa makatarungang proseso sa pangangasiwa sa COVID-19 Rent Relief Program ng Estado, na kilala rin bilang Emergency Rental Assistance Program (ERAP) o Housing Is Key, na nagresulta sa libu-libong kwalipikadong tenant na hindi maaprubahan para sa tulong. Dahil dito, pumayag na ang Department of Housing and Community Development (HCD) ng California sa ilang mahahalagang reporma sa mga pamamaraan kaugnay ng mga pagtanggi (hindi pag-apruba) at pag-apela sa programa.

Ang FAQ na ito ay naglalaan ng buod ng kasunduan sa kaso at kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga tenant. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kaso at kumpletong kopya ng kasunduan, bisitahin lang ang: www.carentrelief.org. Isinampa ang kaso ng Western Center on Law and Poverty, Public Counsel, at ng Legal Aid Foundation ng Los Angeles sa ngalan ng Alliance of Californians for Community Empowerment Action (ACCE), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) at PolicyLink.

Para sa mga tanong tungkol sa status ng isang aplikasyon, dapat kontakin ng mga tenant ang sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key sa Estado sa (833) 430- 2122. Para matingnan ang status ng kanilang aplikasyon sa portal ng mga aplikasyon sa Housing Is Key, maaaring bumisita ang mga tenant sa: https://hornellp- ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.

Para makipag-ugnayan sa isang organisasyon sa komunidad na maaaring magbigay ng tulong sa aplikasyon, dapat tumawag ang mga tenant sa Local Partner Network sa (833) 687-0967.

Nakakaapekto ang kasunduang ito sa mga tenant na nag-aplay sa Housing Is Key noong Marso 31, 2022 o bago pa ito, at na mayroon pa ring nakabinbing mga aplikasyon o hindi inaprubahan noong Hunyo 7, 2022 o pagkalipas nito. Maaari ding makatulong ang kasunduang ito sa ilang tenant na hindi inaprubahan bago sumapit ang Hunyo 7, 2022 o na may iba pang status ng aplikasyon ayon sa nakadetalye sa FAQ na ito.

Angkop lang ang kasunduang ito sa programang Housing Is Key sa Estado ng California. Hindi ito angkop sa anumang lokal na programa ng tulong sa pagbabayad ng upa na pinapatakbo ng lungsod o bayan. Hindi rin muling binubuksan ng kasunduang ito ang programang Housing Is Key sa mga bagong aplikasyon.

Maaaring tingnan ng mga tenant ang status ng kanilang aplikasyon sa portal ng mga aplikasyon dito: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.

Itutuloy ng HCD ang pagpoproseso ng natitirang mga aplikasyon at apela. Sa lalong madaling panahon, dapat asahan ng mga tenant na makatanggap ng bagong komunikasyon mula sa Estado, naaprubahan man sila o hindi.

Sa ilalim ng kasunduan, isinaayos ng Estado ang pabatid ng hindi pag-apruba para makapagbigay ito ng mas partikular na impormasyon sa mga tenant tungkol sa eksaktong dahilan ng hindi pag-apruba. Ang mga tenant na tatanggap ng mga bagong pabatid ng hindi pag-apruba ay: 

 • Mga tenant na nakatanggap ng pabatid ng hindi pag-apruba noong Hunyo 7, 2022 o pagkalipas nito;
 • Mga tenant na hindi nakatanggap ng pabatid ng hindi pag-apruba;
 • Mga tenant na nagsumite ng apela pero hindi nakatanggap ng desisyon tungkol sa kanilang apela hanggang noong Mayo 30, 2023.

Magsisimulang muli ang mga bagong pabatid ng hindi pag-apruba ng panibagong 30-araw na panahon para magsumite ng apela. Kasama rin sa mga bagong pabatid ng hindi pag-apruba ang impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa organisasyon na makakatulong sa mga tenant sa pag-apela. 

Maaaring tumawag ang mga tenant na hindi nakakatiyak sa petsa ng hindi pag-apruba sa kanila sa sentro ng mga tawag ng Housing Is Key sa (833) 430-2122 para alamin ang petsa ng hindi pag-apruba sa kanila.

Magkakaroon na ngayon ang lahat ng bagong pabatid ng hindi pag-apruba ng bagong impormasyon tungkol sa partikular na dahilan ng hindi pag-apruba para malutas ng mga tenant ang anumang isyung tinukoy at makapaghanda ng makakatulong na apela na tutulan ang desisyon. Nakasulat ang mga pabatid sa Ingles at sa anumang iba pang wikang hinihiling ng tenant. Sa ilalim ng kasunduan, kailangang i-upload ng Estado ang lahat ng pabatid ng hindi pag-apruba sa portal ng mga aplikasyon ng Housing Is Key para madali itong ma-access.

Kung batay ang hindi pag-apruba sa anumang isinumite ng landlord ng tenant, may karapatan ang tenant na humiling ng kopya ng dokumento o impormasyong ibinigay ng landlord. Sa gayon, may 30 karagdagang araw ang tenant para isumite ang kanyang apela. Kung hindi makakuha ng pahintulot ang HCD na magbigay ng kopya ng dokumento sa tenant, babalewalain ang dokumento sa apela ng tenant.

Sa ilalim ng kasunduan, hindi na maaaring magpadala ang HCD ng mga pabatid ng hindi pag-apruba sa pamamagitan lang ng email. Ia-upload ang anumang bagong pabatid ng hindi pag-apruba sa portal ng mga aplikasyon ng Housing is Key, ipapadala sa pamamagitan ng email sa tenant at sinumang tagapagtaguyod na third-party na nakalista sa kanilang aplikasyon, at ipapadala sa koreo sa address ng tenant na nakalista sa aplikasyon.

Inaasahan naming maipadala ang mga bagong pabatid ng hindi pag-apruba nang tuluy-tuloy sa loob ng sumunod na ilang buwan.

Pinapalawak ng kasunduan ang access sa proseso ng pag-apela. Magagawa na ngayong mag-apela ng mga tenant sa pamamagitan ng pagtawag sa sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key sa (833) 430-2122, pag-email sa Appeal@ca-rentrelief.com, o direktang pagkontak sa kanilang tagapangasiwa ng kaso. Maglalagay rin ng link ang HCD sa portal ng mga apela sa portal ng mga aplikasyon. Sisikapin din ng HCD na makahanap ng alternatibong paraan para ma-access ng mga tenant ang portal ng mga apela kung wala na silang access sa email address na orihinal nilang ginamit para sa kanilang aplikasyon.

Sa pinahusay na pabatid ng hindi pag-apruba na nagsasaad ng partikular na dahilan ng pagtanggi, malulutas ng mga tenant ang eksaktong isyu sa apela. Gaya ng kaso dati, may 30 araw ang mga tenant matapos makatanggap ng pabatid ng hindi pag-apruba para magsumite ng apela, o kung hindi ay ituturing na pinal na ang hindi pag-apruba. 

Habang tumatakbo ang kaso, nalaman naming karaniwan na inaaprubahan lang ng HCD ang bahagi ng tulong na inaplayan nila nang hindi nagbibigay ng paliwanag sa tenant (na tinatawag na “partial payments” o mga pagbabayad sa bahagi ng bayarin). Hinihiling ngayon sa kasunduan na ipadala ng HCD ang mga pagbabayad sa bahagi ng bayarin na ito sa mga inaprubahang aplikante sa loob ng 30 araw ng Mayo 30, 2023. 

Sa hinaharap, kung ginawaran lang ang tenant ng bahagi ng tulong sa pagbabayad ng upa na inaplayan niya, papadalhan siya ng HCD ng pabatid na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya inaprubahang mabigyan ng buong halaga. Bukod pa rito, awtomatikong magbubukas ng apela ang HCD para sa tenant. Maaaring humiling ang mga tenant ng karagdagang impormasyon at mga dokumentong ginamit ng HCD sa pagdedesisyon, at magsumite ng bagong katibayan para suportahan ang apela. Dapat antabayanan ng mga tenant ang mga abisong ito tungkol sa “mga pagbabayad sa bahagi ng bayarin” at tumugon kaagad kung nais nilang tutulan ang desisyon.

Ang ilang tenant na nakatanggap ng tulong sa pagbabayad ng upa na pinadalhan kalaunan ng mga pabatid ng “recapture” na nagsasabi na kailangan nilang ibalik ang bahagi o lahat ng perang natanggap nila. Sa ilalim ng kasunduan, kailangang bigyan ng HCD ang mga tenant na ito ng panibagong pabatid na nagpapaliwanag kung bakit ipinababalik ng HCD ang pera at bigyan ang tenant ng karapatang mag-apela. Matapos matanggap ang panibagong pabatid, may 30 araw ang tenant para i-apela ang pagbawi ng pera. Kung inaprubahan ang apela, kakanselahin ng HCD ang pabatid ng pagbawi ng pera at hindi na kakailanganing ibalik ng tenant ang pera.

Kung makita ng HCD sa proseso ng pag-apela na mali ang pabatid ng pagbawi ng pera pero may problema pa rin sa aplikasyon, ipapabatid ng HCD sa tenant ang partikular na problema at bibigyan siya ng 45 araw para i-update ang kanyang aplikasyon.

Kung hindi inaprubahan ang apela, magpapadala ang HCD ng isa pang pabatid na nagbibigay ng mga opsyon sa pagbabalik ng pondo, tulad halimbawa ng plano sa pagbabayad. Pumapayag ang HCD na hindi nila ibebenta ang pautang na ito sa mga nangongolekta ng pautang at bibigyan ang mga tenant na maliit ang kita ng hindi kukulangin sa 3 taon para mabayaran ang utang. 

Kung nagsumite ang tenant ng maraming aplikasyon, maaaring markahan ng HCD ang isa sa mga iyon ng “duplicate” sa portal ng mga aplikasyon nang hindi ipinapabatid sa tenant. Humihiling na ngayon ang kasunduan ng karagdagang pabatid para sa mga aplikasyong itinuturing na mga pangalawang kopya. 

Para sa sinumang tenant na hindi inaprubahan, isasama sa pabatid ng hindi pag-apruba ang bahaging tumutukoy kung mayroon bang anumang aplikasyon na hindi naiproseso dahil itinuring ang mga iyon na mga pangalawang kopya. Kailangan ding magpadala ang HCD ng abiso sa email at mag-post sa portal ng mga aplikasyon na minarkahan na pangalawang kopya ang isang aplikasyon. Ipapaalam sa mga tenant ng mga pabatid na ito na umaksyon kung naniniwala sila na mali ang pagmamarka na pangalawang kopya ang isang aplikasyon.

Papahintulutan ng HCD ang mga tenant na may mga duplikadong aplikasyon na tawagan ang sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key sa (833) 430-2122. Dito, maaari silang makipag-usap sa may kasanayang mga kawani para tulungan silang matiyak na mapagsasama-sama sa iisang aplikasyon ang duplikado nilang mga aplikasyon.

Maliban kung nakadetalye sa FAQ na ito, hindi muling binubuksan ng kasunduan ang mga desisyon sa hindi pag-apruba para sa karamihan ng mga tenant na hindi inaprubahang bigyan ng tulong sa pagbabayad ng upa bago sumapit ang Hunyo 7, 2022. 

Gayunman, sa ilalim ng kasunduan, pumayag na ang Estado na suriin ang mga aplikasyong hindi inaprubahan sa pagitan ng Marso 1, 2022 at Mayo 31, 2022 dahil sa pagiging “non-responsive” o hindi pagtugon.

Ang mga tenant na hindi inaprubahan sa pagitan ng Marso 1, 2022 at Mayo 31, 2022 dahil sa pagiging “non-responsive” ay maaaring makipag-ugnayan sa isang organisasyon ng komunidad na nasa Local Partner Network sa (833) 687-0967. Sa ilalim ng kasunduan, magagawa ng mga organisasyong ito na humiling sa HCD na muling buksan ang mga kaso ng mga tenant na ito, humiling ng iba pang impormasyon tungkol sa hindi pag-apruba at makipagtulungan sa programa para makapagdagdag ng bagong katibayan sa pagsisikap na maaprubahan ang tenant.

Awtomatikong susuriin ng HCD ang mga aplikasyong ito para matukoy kung mali ang hindi pag-apruba sa sinuman. Kung matuklasan nila na mali ang hindi pag-apruba sa isang aplikasyon, at na kwalipikadong tulungan ang aplikante sa pagbabayad ng upa, mag-iisyu ng pambayad ang HCD.

Kung hindi matukoy ng HCD kung dapat bang tanggihan o aprubahan ang aplikasyon, kailangan nilang awtomatikong magbukas ng apela. Magpapadala rin sila ng pabatid na malinaw na nagpapaliwanag na binuksan na ang apela, na nagbigay na ang aplikante ng iba pang impormasyon at/o mga dokumento para suportahan ang apela, at maaari nilang tawagan ang sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key sa (833) 430-2122 para makatanggap ng iba pang impormasyon tungkol sa aplikasyon. Kailangang direktang kontakin ng tagapangasiwa ng kaso ang aplikante para humiling ng karagdagang impormasyon.  

Hinihiling sa kasunduan na maisalin sa ibang wika ang portal ng mga aplikasyon at apela, at na may mga kawani sa sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key na nagsasalita ng anim na pinaka-karaniwang wikang sinasalita sa California. Kailangang ipabatid ng HCD sa mga aplikante na may mga serbisyo ng pagsasalin sa lahat ng wika. Kailangan na may kasamang pabatid ang lahat ng liham na ipinapadala ng HCD na ipinapaalam sa mga tenant na may mga serbisyo ng pagsasalin sa iba’t ibang wika. Ihahatid ang mga pabatid ng hindi pag-apruba sa Ingles at sa wikang hiniling ng tenant bilang kanyang pangunahing wika. 

Maaaring tumawag ang mga tenant sa sentro para sa mga tawag ng Housing Is Key sa (833) 430-2122. Bilang bahagi ng kasunduan, kailangang hindi mas matagal ang paghihintay sa sentro para sa mga tawag sa mga tenant kaysa sa para sa mga landlord. Pinapahintulutan na ngayon ang mga aplikante na magdagdag o magbago ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa cell phone, kabilang ang pagdaragdag ng bagong mga kinatawang third-party. Maaari ding tumawag ang tenant para alamin ang petsa ng pag-isyu ng orihinal na pabatid ng hindi pag-apruba sa kanya.

Ang Local Partner Network ay isang network ng mga organisasyon sa komunidad na makakatulong na ayusin ang mga isyu sa mga aplikasyon at apela. Bilang bahagi ng kasunduan, ganap na popondohan ng HCD ang programang ito upang magkaroon ng access ang mga aplikanteng hindi naaprubahan para sa tulong sa pagbabayad ng upa sa tulong mula sa labas sa pagkumpleto ng kanilang mga apela at sa paggamit ng online system. 

Kung kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon o sa pagtutol sa hindi pag-apruba, dapat mong tawagan ang Local Partner Network sa (833) 687-0967 para kumonekta sa makakatulong na organisasyon sa komunidad, grupo ng mga tenant, o tagapaghatid ng legal na serbisyo. 

Kung nakatanggap na ang tenant ng pabatid ng hindi pagbabayad ng utang sa upa at/o napadalhan na ng abiso ng pagpapaalis (unlawful detainer), makakahanap sila ng impormasyon para sa mga legal na serbisyo sa kanilang lugar sa https://www.lawhelpca.org/issues/housing.

Makikipag-ugnayan ang mga abogadong naghain ng kasong ito sa HCD para matiyak na isinasagawa nang tama ang mga nakasaad sa kasunduan. Kung hindi sumusunod ang HCD sa kasunduan, makikipagtulungan ang mga abogado sa HCD para makahanap ng solusyon sa anumang isyung lumilitaw. Kung hindi iyon umubra, maaaring hilingin ng mga abogado sa Korte na utusan ang HCD na sumunod.

Magbibigay ang HCD ng bagong buwanang impormasyon sa publiko tungkol sa programa sa website nito, kabilang: 

 • Ang bilang ng mga aplikasyong hindi pa nadedesisyunan, at ang status ng mga ito;
 • Ang bilang ng mga hindi inaprubahan, ayon sa zip code, lahi, at etnisidad;
 • Ang bilang ng mga apelang nakabinbin pa rin;
 • Ang bilang ng mga apelang tinanggihan o inaprubahan.

Back to Top

Tenants’ Rights Advocates Reach Landmark Settlement on Behalf of Californians Struggling With Pandemic Rent Debt

The agreement requires the California Department of Housing & Community Development to give pending and denied applicants a fair chance to receive Covid-19 rental assistance

LOS ANGELES, May 31, 2023 —A landmark settlement has been reached in a case brought by tenants’ rights advocates alleging that the California Department of Housing & Community Development (HCD) unconstitutionally operated the state’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program (ERAP or Housing is Key), which has led to qualified applicants missing out on the assistance they were promised after the pandemic destroyed many Californians’ livelihoods. More than 100,000 households are still waiting for a decision on their applications—and many of them are being served with eviction notices and being harassed by their landlords for rent they still owe. The settlement agreement will offer a renewed chance for applicants who remain in limbo to receive Covid-19 rental assistance, which remains essential to supporting and stabilizing families as the housing and homelessness crisis worsens in California.

California’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program was created to provide direct assistance to low-income families struggling to pay rent during the pandemic. The Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), and PolicyLink—represented by Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, the Legal Aid Foundation of Los Angeles, and Covington & Burling LLP—sued HCD in June 2022 for several systemic failures in the program, including a confusing application process that led eligible tenants to be wrongfully denied assistance.

“The rental assistance program was intended to provide housing stability for low-income tenant families who were impacted by Covid-19, but delays and dysfunction left far too many eligible families facing eviction because they could not access this critical assistance,” said Madeline Howard, Senior Attorney at Western Center on Law & Poverty. “We are hopeful that this settlement will create an opportunity for these tenants to finally receive the help they need.”

“This settlement will mitigate some of the worst long-tail impacts of the Covid-19 pandemic on our local communities, and Covington is very proud to partner with our co-counsel and clients in this important work,” said Neema Sahni, Partner at Covington & Burling LLP.

California identified more than $6 billion in rental assistance from the state and federal government for the Housing is Key program, which came at a critical time and should have made a profound difference for the hundreds of thousands of families impacted by the economic fallout of the pandemic. More than half a million households applied to the program. Thus far, HCD has denied nearly 30 percent of applicants, according to an analysis of program data conducted by the National Equity Atlas (a research partnership between PolicyLink and the USC Dornsife Equity Research Institute). The vast majority of those denied (93 percent) have incomes below 80 percent of the area median income—the income threshold to be eligible for the program. Tenants did not receive any meaningful explanation of why they were being denied the help they needed to avoid eviction, and many had difficulty accessing the appeal process.

“We filed this case because we started to see a sharp rise in denials for tenants we knew were eligible, including clients of legal aid organizations across the state, who were relying on rental assistance to stay housed and off the streets,” said Faizah Malik, Senior Supervising Attorney at Public Counsel. “With the settlement of the case, many thousands of families will have another chance to receive the aid that they were promised.”

As part of the settlement, HCD has agreed to take several steps to improve its process for the remaining ERAP applications, including:

 • Providing tenants who are going to be denied all or part of the assistance they requested with a detailed explanation of the reason for denial, so they can address issues with the application and have a fair opportunity to appeal;
 • Ensuring that tenants subject to “recapture” of rental assistance funds have a fair opportunity to challenge the state’s decision;
 • Providing better access to the appeal process; 
 • Expanding funding to the Local Partner Network, which will assist tenants with navigating their pending applications and appeals;
 • Conducting an audit of prior denials to correct wrongful denials of assistance;
 • Improving language access and reasonable accommodation procedures; and
 • Providing greater transparency about who is receiving rental assistance and who is not, with data about the race, ethnicity, and zip code of people denied assistance.

Tenants who have been waiting for a decision on their applications will receive an update in the coming months and should regularly check their email, application portal, and postal mail for notifications. Tenants who have been evicted or moved since they applied for rental assistance should contact the Housing is Key program to update their contact information and ensure they receive any important notices. Those who receive a denial will have 30 days to file an appeal.

“SAJE has assisted hundreds of tenants on their rent relief applications, and many of the most vulnerable tenants are still in the waiting pool, confused and scared,” said Cynthia Strathmann, Executive Director of SAJE. “We hope that tenants now will finally get the information they need to get their applications approved so they can pay off their pandemic rent debt, a major source of continued stress and harassment.”

“This case brought us in contact with so many families who were evicted or facing eviction because of the Covid-19 pandemic,” said Jonathan Jager, LAFLA attorney. “We encourage any renters who are still waiting for an ERAP decision to not give up hope. Keep your contact information up to date with Housing is Key and reach out to the Local Partner Network if you have questions about any communications you receive from the program.”

Rent debt across California remains at crisis levels: an estimated 688,000 households across the state remain behind on rent, according to the National Equity Atlas. Altogether, they owe nearly $2.6 billion in total rent debt, with the average rent debt per household hovering around $3,700. The vast majority of these renters are low-income people of color who have suffered job and income losses due to the pandemic. This persistent and mounting debt further illustrates the importance of this settlement to keeping families in their homes and curbing the surge of evictions that have followed the end of pandemic eviction moratoriums.

“I lost everything I had because of issues with the rent relief program. Right before the pandemic, I put my life’s savings into opening a restaurant. I was then forced to close down, and as a result lost my income, my business, and my entire savings trying to hold on to what I had. I applied for rent relief and at first was denied without explanation. Then I appealed, got approved, but have now been waiting for nearly 2 years for the money to come through. I tried calling the program for help dozens of times but got no help. A year into waiting for the funding, my landlord pressured me to move out, and I became homeless. Thousands of lives have been destroyed because of the failure to get the money out to families that they are due. I am hopeful that this settlement will finally bring us closer to some relief,” said Blake Phillips, former resident of Los Angeles.

“In creating the Covid-19 rent relief program, the state promised to cover 100 percent of pandemic rent debt for tenants in California. We brought this case to ensure that the state lived up to that promise so hundreds of thousands of Californians could survive the pandemic,” said Jefferson McGee, State Board Chair of the Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE). “Housing is health and housing is a human right and we will keep fighting to make that a reality for our members.” 

###

For media inquiries, email Alex Comisar here.

Back to Top

Are you interested in learning more about the ACCE v. HCD lawsuit?